Косогама
Контакти
ул. Акад. Борис Стефанов 5
[email protected]
+359 888 888 888
Последвайте ни

Политика за поверителност

Информация за контакт с нас:

Kосогама ЕООД („Косогама„Дружеството“ или „Администраторът“), с ЕИК
201633587, със седалище и адрес на управление: гр.Костинброд , ул.ОХРИД, 9, вх. В, ет. 2 ; телефони за контакт – 0899606091 (на цена според тарифния план, без оскъпяване за всички мобилни оператори); електронен адрес: [email protected]

1. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ („Политиката“) има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Косогама призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати.

2. Косогама е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“).

Термини

1. „Лични данни“ – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-мейл адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.

2. „Обработване на лични данни“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

3. „Псевдонимизация на лични данни“ или „Анонимизация на личните данни“ – Псевдомизирането и анонимизирането са операции, които е алтернативни на изтриването или унищожаването на личните Ви данни. При тези операции се премахват всички елементи, които пряко или непряко Ви идентифицират. Псевдонимизираните или анонимизираните данни не представляват лични данни.

Обработване на данни

1. Принцип на прозрачност и информираност – Косогама събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.

2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на сключване на договор за заем), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка Косогама да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).

3. Принцип на ограничено събиране – Косогама събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.

4. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Косогама в съответствие с чувствителността на информацията.

Видове данни

1. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за заем.

2. Данни за идентификацията Ви в контекста на създаване на електронно заявление за оценка:

· име и фамилия

· телефон за връзка с вас

· адрес

· информация за вещта, която искате да използвате като гаранция за заем: описание и снимка.

IV. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Косогама събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели и основания, неизчерпателно изброени по-долу:
 

Лични данни Цел Основание
Две имена Идентификация на физическо лице/лице за контакт; Осъществяване на контакт; Игри (томболи) Изпълнение на законово задължение по ЗМИП; по ЗПК
Телефон Свързване / Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем Сключване/изпълнение на договор за паричен заем
Предлагане на продукти и услуги на Косогама, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг   Съгласие
Адрес Осъществяване на свързване; Сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за заем. Сключване/изпълнение на договор за заем
Адрес E-мейл/СМС/ Предлагане на продукти и услуги на Косогама, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг Съгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения
Предлагане на продукти и услуги на Косогама, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг Съгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения
E-мейл/СМС/ Бисквитки Предотвратяване на измами, , за наблюдение и подобрение на качество на предоставяните услуги и ги да, както и за да обучава и оценява служителите на Косогама
• Cookies – За подобряване на Сайта на Косогама   • IP адрес – Да активира Косогама онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения
Записани разговори по телефона, чат и онлайн, чат сесии • Cookies – За подобряване на Сайта на Косогама   • IP адрес – Да активира Косогама онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения    
Данни, които предоставят информация за използването на Сайт и приложение на Компанията (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта) • Cookies – За подобряване на Сайта на Косогама   • IP адрес – Да активира Косогама онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения Законен интерес – за сигурността на клиент и сигурността на Косогама за целите на борба с измамите и прането на пари.
Данни, които предоставят информация за използването на Сайт и приложение на Компанията (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта) • Cookies – За подобряване на Сайта на Косогама   • IP адрес – Да активира Косогама онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения Сключване/изпълнение на договор за заем, Законен интерес
Данни, които предоставят информация за използването на Сайт и приложение на Компанията (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта) • Cookies – За подобряване на Сайта на Косогама   • IP адрес – Да активира Косогама онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения Сключване/изпълнение на договор за заем, Законово задължение – по чл. 16 ЗПК
 

Категории на лица, на които Косогама разкрива информация


1. Лица, които въз основа на договор с Косогама обработват личните Ви данни от името на Дружеството или имат пряк/косвен достъп до тези личните данни:

· пощенски оператори и куриерски фирми – с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

· лица, които по възлагане на Косогама поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;

2. Други администратори на лични данни, на които Косогама предоставя лични данни, обработващи тези данни на собствено основание и от свое име:

· на основание предоставено от Вас съгласие – когато личните Ви данни се предоставят на друго лице въз основа на договор и с маркетингова цел, за да получавате директен маркетинг.

Срок за съхранение

1. Косогама преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора за заем или след кандидатстване за договор за заем, ако такъв не е сключен, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на нормативно определени задължения, до отпадане на законния интерес или до оттегляне на съгласието, ако е приложимо. В някои случаи Дружеството може да извърши и Псевдонимизация или Анонимизация на личните данни.

· Личните Ви данни, предоставени и обработвани за целите на сключване/изпълнение на договор за заем се съхраняват за срока на договора и за законово определен период след погасяване на задълженията Ви. Косогама има нормативни задължения да пази и обработва Вашите лични данни, които идентифицират Вас, получени от Вас заеми и направени от Вас плащания за целия срок, в който имате задължения към Косогама. Съгласно Закона за счетоводството, определени Ваши лични данни се съхраняват от Косогама за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася счетоводната и/или данъчната информация, съдържаща лични данни.

· Личните Ви данни, обработвани на основание „законен интерес“, се съхраняват до отпадане на законния интерес, но не по-късно от 5 години от датата на тяхното получаване, освен ако е предвиден друг срок съгласно приложимото законодателство.

2. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно Косогама да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Cookies

Cookies събират информация за начина на използването на Сайта с цел подобряване ефективността му и ни позволяват да запаметяваме предпочитанията Ви, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Сайта или преминавате от една страница към друга. По този начин не можете да бъдете идентифициран/а лично.

За да получите повече информация относно бисквитките, използвани от нашия Сайт, моля да се обърнете към Косогама.

Права на клиентите относно лични данни

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Косогама на личните Ви данни:

1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от Косогама информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Косогама обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им. .

3. Право на коригиране – право да поискате Косогама своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.

4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате Косогама да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента. Част от правото „да бъдеш забравен“ е и задължението Косогама да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Косогама ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който Косогама трябва да провери верността им;

5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Косогама да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;

5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Косогама са законни.

6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Косогама и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

7. Право на възражение – по всяко време имате право да:

7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Косогама при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Косогама да обработва личните данни отпада;

7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Косогама за целите на директния маркетинг.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – право да поискате човешка намеса от страна на Косогама при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.

9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Косогама на личните Ви данни, когато личните данни се обработват на основание съгласие (например за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от Косогама в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката – законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, в изпълнение на договор или при наличие на законен интерес.

10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: [email protected] Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

Упражняване Правата за лични данни

1. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до Косогама, съдържащо минимум следната информация:

1.1. Ваши име, адрес, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор за заем, ако имате сключен такъв;

1.2. описание на искането;

1.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

1.4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.

3. Ако упълномощено лице подава заявлението, към него се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

4. В случай на смърт на Клиент, правата му се упражняват от неговите наследници, като към искането/заявлението се прилага удостоверение за наследници.

5. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 60 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.

6. Косогама ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично – срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията.

7. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.

8. В случай че Косогама не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворен/а от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.